Stanovy
 

Občianske združenie   NOSTRA HEREDITA


 

so sídlom   935 02 Brhlovce, č. 28

 

STANOVY


 

vypracované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Čl. I

Názov a sídlo združenia

Názov združenia : NOSTRA HEREDITA

Sídlo združenia : 935 02 Brhlovce, č. 28


 

Čl. II

Právne pomery združenia

Občianske združenie je právnickou osobou, jeho pomery sa riadia zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.

Občianske združenie má právnu subjektivitu, t. j. môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.

Čl. III

Základné ustanovenie

Občianske združenie NOSTRA HEREDITA je dobrovoľné, neziskové, verejnoprospešné združenie občanov a organizácii obce Brhlovce a jej okolia.


 

Čl. IV

Cieľ a činnosť združenia

Občianske združenie je zriadené za účelom :

ochrany, zachovania a prezentovania duchovných a hmotných kultúrnych hodnôt dedičstva

podpora aktivít zameraných na rekonštrukcie, obnovy a záchrany sakrálnych, historických a pamiatkových objektov na ich zachovanie pre budúce generácie

kooperácie informovanosti o obci Brhlovce a jej kultúrnych artefaktov súvisiacich s víziou rozvoja cestovného ruchu.


 

Občianske združenie bude pre naplnenie svojich cieľov :

organizovať všetku činnosť súvisiacich s cieľom združenia v súčinnosti s odbornými organizáciami v regióne a pod ich metodickým vedením,

rozširovať informácie o hodnote kultúrneho dedičstva otcov a ich pamiatke prostredníctvom internetu a iných médií. 

Čl. V

Členstvo v združení

Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi združenia a jeho stanovami a uhradili zápisné a členský ročný poplatok.

O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia jednoduchou väčšinou.

Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a uhradením zápisného.

Dokladom členstva je potvrdenie o uhradením zápisného a zápis v členskej knihe.

Na návrh predsedníctva alebo 20% členov združenia je možné udeliť čestné členstvo v združení, na ktoré sa nevzťahujú povinnosti o platení zápisného a členského poplatku. Za čestného člena združenia môže byť prijatá osobnosť, ktorá v podstatnej miere prispieva k zvýšeniu dobrého mena združenia.

Zánik členstva v združení je možný :

vystúpením zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

úmrtím člena združenia – fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby,

zánikom združenia,

vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

vylúčením na základe rozhodnutia predsedníctva združenia, ak člen opakovane porušuje členské povinnosti :

neuhradí príspevok ani po výzve

koná v mene združenia v rozpore s cieľmi združenia

poškodzuje dobré meno združenia

spôsobil svojím konaním združeniu škodu


 

Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.


 

Čl. VI

Práva a povinnosti členov

Práva členov združenia sú najmä :

podieľať sa na činnosti združenia,

voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov združenia,

obracať sa na orgány združenia a s podnetmi a s ťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia,

zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia a podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia


 

Povinnosti členov združenia sú najmä :

dodržiavať stanovy združenia,

plniť uznesenia orgánov združenia,

aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

podľa svojho vedomia a svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

plniť členské príspevky podľa vnútorného poriadku združenia,

ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.


 

Čl. VII

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

členská schôdza

predsedníctvo

štatutárny orgán

kontrolný orgán

Čl. VIII

Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia utvorená všetkými členmi združenia fyzickými osobami a zástupcami právnických osôb.

Členská schôdza najmä :

schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

schvaľuje plán činnosti a rozpočet,

schvaľuje účtovnú závierku prípadne výročnú správu,

volí a odvoláva členov predsedníctva,

volí a odvoláva členov revíznej komisie,

rozhoduje o zlúčení a zániku združenia.


 

Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predsedníctvo združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka.

Predsedníctvo je povinné zvolať členskú schôdzu do jedného mesiaca odo dňa, kedy o to požiadalo viac ako 25% členov združenia.


 

Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.

V prípade, že na členskej schôdzi nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, rozhodujú prítomní členovia združenia.

Rozhodnutie členskej schôdze musí byť potvrdené súhlasom 3/5 väčšiny prítomných členov.

 

Čl. IX

Predsedníctvo združenia

Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, ktoré za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.

Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorí sú volení na 3-ročné funkčné obdobie.

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej 1-krát za tri mesiace. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda združenia.

Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Rozhodnutie predsedníctva je právoplatné, ak je odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou jeho členov.

Predsedníctvo najmä :

riadi a zabezpečuje činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,

volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu združenia a podpredsedu združenia,

zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze,

vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

vyhodnocuje a spracúva žiadosti o členstvo a vedie pohovor s žiadateľmi,

rozhoduje o prijatí a vylúčení člena zo združenia,

rozhoduje o zrušení združenia, ak sa členská schôdza nezišla do troch mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia,

ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,

rozhoduje o zmenách v rozpočte a odmenách,

zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v aktuálnom znení.


 

Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:

zriaďovať sekretariát alebo kanceláriu a ustanoviť zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere k združeniu a určovať ich platové pomery,

predsedníctvo zabezpečuje vedenie a archiváciu dokumentácie o rokovaniach a činnosti združenia, prípadne týmito úkonmi poverí inú osobu.


 

Čl. X

Štatutárny orgán združenia

Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda združenia, ktorí sú volení z členov predsedníctva združenia na 3-ročné funkčné obdobie.

Predseda a podpredseda zastupujú združenie navonok pri konaní so štátnymi orgánmi, fyzickými a právnickými osobami.

Predseda a podpredseda konajú a podpisujú v mene združenia vo všetkých veciach samostatne.

Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva združenia.

Predseda môže so súhlasom predsedníctva delegovať časť svojich právomocí na iných členov združenia.

V prípade potreby, predsedu v plnom rozsahu zastupuje podpredseda združenia.


 

Čl. XI

Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi združenia.

Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

Revízna komisia má troch členov, ktorí si spomedzi seba zvolia predsedu.

Revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie komisie je právoplatné, ak bolo odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou jej členov.

Revízna komisia najmä :

kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov


 

Čl. XII

Hospodárenie združenia

Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a v súlade s platnými predpismi SR.

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

Zdrojmi majetku sú :

členské príspevky,

dary od fyzických a právnických osôb,

dotácie a granty od právnických osôb,

dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určené na činnosť združenia,

granty získané na realizáciu projektov,

výnosy z majetku a prijmi z činnosti združenia.


 

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.


 

Čl. XIII

Zánik združenia

O zániku združenia rozhoduje členská schôdza. Združenie zaniká:

dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.


 

Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré vykonáva likvidátor ustanovený predsedníctvom združenia.

Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.

Zánik združenia bude oznámený do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.


 

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou.

Stanovy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch.


 

9.8.2013

 

Kontakt

OZ Nostra Heredita Brhlovce 28
Brhlovce
93502
+421 918 063 025 nostra.heredita@gmail.com